O projektu

OBSAH STRÁNKY


Poděkování

Děkujeme především všem účastníkům výzkumu – lidem, kteří prodělali lymeskou borreliózu nebo se s ní stále léčí a byli ochotnií se s námi podělit o svoje zkušenosti s tímto onemocněním.

Naše poděkování patří také členům poradního panelu a aplikačním garantům, kteří k výzkumu přispěli svými odbornými znalostmi a bohatými zkušenostmi z praxe.


Projekt: Podpora kvality života osob s onemocněním lymeskou borreliózou.

Téma Lymská borrelióza na tomto webu je jedním z výstupů projektu „Podpora kvality života osob s onemocněním lymeskou boreliózou“ (TL02000257), který s grantovou podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. 

Cílem projektu bylo především poskytnout informace a oporu lidem, kteří se potýkají s lymeskou borreliózou, a jejich blízkým. Jeho hlavní výstup – webové stránky zaměřené na osobní zkušenosti s tímto onemocněním – nabízí v návaznosti na metodiku DIPEx inspiraci ohledně zvládání nemoci a možnost vzájemného sdílení mezi pacienty s danou diagnózou. Pohled nemocných a jejich zkušenosti mohou být užitečným zdrojem i pro lékaře a další odborníky, kteří se lidem s borreliózou profesně věnují a usilují o tzv. patient-centred design zdravotní péče.

Aplikačními garanty projektu byly: občanské sdružení Borelioza CZ a Ústav imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci

Projekt byl schválen Etickou komisí Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Na jeho realizaci a odbornou správnost výstupů dohlížel medical supervizor – imunolog prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. Do výzkumu byl zapojen i multidisciplinární poradní panel, jehož úkolem bylo pomoci výzkumníkům v průběhu celého projektu zvyšovat jeho kvalitu díky zahrnutí různých úhlů pohledu na problematiku. Členem poradního panelu byl i zástupce pacientů, zohledňující praktickou využitelnost a srozumitelnost výstupu pro lidi s onemocněním a širokou veřejnost.


Kvalitativní výzkum s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s lymeskou borreliózou

  • Analyzovali jsme data z 39 rozhovorů, v rámci kterých jsme se snažili postihnout co nejširší škálu zkušeností s onemocněním.
  • Rozhovory byly realizovány od dubna 2019 do září 2020.
  • V souboru byli zastoupeni lidé různého věku – od 20 do 76 let –, s různě závažným průběhem onemocnění, různým vzděláním, socioekonomickým statusem, místem bydliště a zkušeností s lékařskou péčí i možnými léčebnými přístupy.
  • Někteří účastníci výzkumu neměli v době konání rozhovoru žádné projevy onemocnění, další se s borreliózou stále léčili (a nacházeli se v různých fázích léčebného procesu) nebo se potýkali s přetrvávajícími zdravotními problémy – v souvislosti s nimi se u lidí s prodělanou lymeskou borreliózou někdy mluví o tzv. postborreliovém syndromu.

Téma Lymeská borrelióza připravili:

Mgr. Veronika Navrátilová byla hlavní výzkumnicí projektu. Vystudovala sociologii. V současné době je na mateřské dovolené a spolupracuje s Institutem sociálního zdraví (OUSHI). Věnuje se sociologii medicíny a kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na zkušenosti pacientů a lékařů.


Mgr. Kristýna Anna Černíková byla zodpovědná za metodologickou správnost výzkumu a supervizi. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci. Pro stránky Hovory o zdraví zpracovala téma Karcinom prsu. 


Mgr. Ondřej Buchta se podílel na analýzách rozhovorů a zpracování řady témat. Je výzkumníkem na Institutu sociálního zdraví (OUSHI), kde se v současné době věnuje výzkumům realizovaným metodikou DIPEx.


Mgr. Kristýna Gábová se podílel na analýzách rozhovorů a zpracování řady témat. Vystudovala sociální práci. V současné době je studentkou doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se věnuje zejména zkušenostem rodičů, podílela se na projektech Inspiro a Epilepsie u dětí. Vedla projekt Sluchová vada u dětí.


prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Byl mentorem projektu.


Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na  Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.


Poděkování za významný podíl na vzniku webových stránek o lymeské borrelióze patří také:

 Mgr. Carmen Švýcarské (spolupracovala na analýzách rozhovorů a přípravě profilů účastníků výzkumu), Mgr. Janě Trtílkové (vedle analýz rozhovorů se podílela na přípravě tématu Vzkazy), Mgr. Anně Ohniskové (spolupracovala na profilech účastníků), Mgr. Ivetě Holasové (pracovala na přepisech, profilech účastníků a přípravách pro střih) a všem přepisovatelkám.


Poradní panel:

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. – imunolog, medical supervizor projektu, zástupce aplikačního garanta, Ústav imunologie, Fakultní nemocnice v Olomouci

Ing. Petr Dymáček, Ph.D. – zástupce aplikačního garanta, Borelioza CZ o.s.

doc. RNDr. Alena Žákovská – experimentální bioložka a imunoložka, Oddělení imunologie a fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Kristýna Anna Černíková – psycholožka, metodička DIPEx, Institut sociálního zdraví (OUSHI), Univerzita Palackého

Mgr. Lenka Slepičková – socioložka, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D. – psychoterapeut a sociální pracovník, Institut sociálního zdraví (OUSHI), Univerzita Palackého

Mgr. Michal Kříž – zástupce pacientů