O projektu

OBSAH STRÁNKY


Poděkování

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zapojili do výzkumu, a všem spolupracujícím odborníkům.


Projekt Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením

Téma Sluchová vada u dětí na tomto webu je jedním z výstupů projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který s grantovou podporou Technologické Agentury České republiky (TA ČR) realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života dětí se sluchovým postižením a jejich začlenění do škol i celé společnosti. S tím souvisí i další záměr projektu, kterým je efektivní využití bezdrátových asistivních pomůcek u dětí a zvýšení povědomí o bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu.

Aplikačním garantem projektu je česká společnost REJA, přední distributor bezdrátových technologií v České republice. Protože v českém prostředí není dostatek rodin, které mají s bezdrátovou technologií zkušenost, společnost REJA tyto pomůcky krátkodobě půjčila rodinám, které se následně zúčastnily výzkumu a poskytly cenné informace nejen o tom, jak užitečná pro ně tato kompenzační pomůcka byla, ale také o potížích, se kterými se setkaly. 

Projekt byl schválen Etickou komisí OUSHI. Projekt měl tzv. medical supervizora, který byl odborným garantem projektu. Tím byla foniatrička MUDr. Eva Havlíková, která dohlížela na všechny fáze projektu a odbornou správnost výstupů. Kromě spolupráce se společností REJA se do přípravy a realizace výzkumu zapojili i další odborníci, kteří v průběhu projektu pomáhali s každou jeho fází, dohlíželi na odbornou stránku a objektivitu výzkumu. Pravidelně se setkávali na tzv. poradních panelech. Poradní panel je zásadní součástí výzkumu DIPEx. Jde o multidisciplinární tým, jehož úkolem je pomoci výzkumníkovi v průběhu celého projektu zvyšovat jeho kvalitu díky zahrnutí různých úhlů pohledu na problematiku. Celkem došlo v rámci tohoto projektu k pěti setkáním poradního panelu. 


Kvalitativní výzkum s rodiči

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo hlubší porozumění zkušenostem, které mají rodiče dětí se sluchovou vadou. 
  • Analyzovali jsme data ze 41 rozhovorů s rodiči pečujícími o děti s vadou sluchu, které byly realizovány od června 2019 do listopadu 2020.
  • V souboru bylo zastoupeno 31 matek a 11 otců (jeden pár rodičů se rozhovoru účastnil současně).
  • Průměrný věk účastníků byl 38,17 let.
  • 41 rodičů bylo biologickými rodiči dítěte, jedna účastnice (Pavla) měla dítě v pěstounské péči. Dvě z matek (Gábina a Martina) měly dvě děti s vadou sluchu, dva rozhovory byly realizovány s rodiči téhož dítěte (Ondřej a Terezie) a jednoho rozhovoru se účastnili oba rodiče společně (Dana a Vojtěch), informace se tedy týkaly celkem 42 dětí.
  • Tyto děti měly lehkou až úplnou ztrátu sluchu a byly ve věku od 1 do 19 let, průměrný věk 7,71 let.
  • Vada sluchu byla u 12 dětí kompenzována kochleárními implantáty (11x oboustranně, 1x jednostranně), 29 dětí mělo indikováno sluchadla (z toho dvě děti pomůcku nenosily), jedno dítě kompenzační pomůcku vzhledem k typu vady sluchu nemělo.

Téma Sluchová vada u dětí připravili

Mgr. Kristýna Gábová byla hlavní výzkumnicí a vedoucí projektu. Vystudovala sociální práci. V současné době je studentkou doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se věnuje zejména zkušenostem rodičů, podílela se na projektech Inspiro a Epilepsie u dětí. 


PhDr. Radka Horáková, Ph.D. byla zodpovědná za věcnou správnost výstupů projektu a na základě získaných dat připravila metodiku Bezdrátová technologie u dětí se sluchovou vadou. Je logopedka/surdopedka a působí jako odborná asistentka na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU. Dlouhodobě se věnuje problematice sluchového postižení u dětí. 


Mgr. Kristýna Anna Černíková byla zodpovědná za metodologickou správnost výzkumu a supervizi. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci. Pro stránky Hovory o zdraví zpracovala téma Karcinom prsu. 


prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Byl mentorem projektu.


Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na  Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.


Poděkování za spolupráci patří také Janě Zajacové a dalším přepisovatelkám, Mgr. Janě Trtílkové (spolupracovala na zpracování tématu škola), Vendule Žovincové (spolupracovala na zpracování tématu vzkazy), Mgr. Ivetě Holasové (anonymizace dat a příprava profilů účastníků) a všem, co přiložili ruku k dílu. 


Poradní panel:

MUDr. Eva Havlíková – foniatr, medical supervizor projektu

Ing. Martina Škvareková – biomedicínský inženýr REJA spol. s r.o., zástupce aplikačního garanta

Ing. Jakub David – biomedicínský inženýr REJA spol. s r.o., zástupce aplikačního garanta 

MUDr. Radan Havlík Ph.D. – audiolog/foniatr, AUDIO-Fon centr s.r.o., centrum pro poruchy sluchu, hlasu a řeči

MUDr. Pavla Weberová – audiolog/foniatr, AUDIO-Fon centr s.r.o., centrum pro poruchy sluchu, hlasu a řeči

Mgr. Martina Péčová – vedoucí Raná péče Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam,

Mgr. Anna Kučerová, Ph. D. – vedoucí Raná péče Morava a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam, 

Mgr. Alexandra Tichá – speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum Olomouc, 

Bc. Kateřina Nová – Spolek uživatelů kochleárního implantátu, influencer na sociálních sítích, uživatel kochleárního implantátu 

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – surdoped, Ústav speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého, 

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. – speciální pedagog, Katedra křesťanské výchovy Univerzity Palackého, 

Mgr. Lenka Miřátská – asistentka pedagoga, sociální pracovník,

Bc. Petra Švelchová – zástupce rodičů dětí se sluchovou vadou.