Vzkazy lékařům a dalším odborníkům

Vzkazy lékařům a dalším odborníkům

Část pacientů by chtěla zdravotníkům, kteří lymeskou borreliózu léčí, hlavně poděkovat. Michal a Anežka byli za pečlivý osobní přístup vděční doktorům ze specializované ambulance pro borreliózu. Tomáš M. a Petr D. chválili své praktiky. Tiep a Marie zase vyzdvihovali odbornou péči a další kvality lékařek, se kterými se setkali během hospitalizace absolvované kvůli intravenózní léčbě Ceftriaxonem.

V některých případech vyjadřovali lidé léčící se s borreliózou své díky soukromým lékařům, do jejichž péče se svěřili poté, co jim doktoři působící v rámci veřejného zdravotního systému z různých důvodů nemohli nebo nedokázali pomoci.

Další lidé vyjadřovali pochopení, že to lékaři vůbec nemají lehké –  obecně ani přímo s pacienty s borreliózou. Někteří zmiňovali, že si uvědomují, jak složitá musí být práce ve velkém časovém presu, s obrovskou administrativní zátěží a pod tlakem různých limitů týkajících se provádění drahých diagnostických testů nebo předepisování nákladných léků. Ti, kteří nabyli přesvědčení, že je pro léčbu borreliózy nutná dlouhodobější antibiotická léčba, si občas uvědomovali, že je problematické požadovat od lékařů, aby se chovali jinak, než je jim předepsáno v rámci doporučených postupů.(pozn.1).

OBSAH STRÁNKY


Peter v rámci svého vzkazu vyzdvihoval, v jak složité situaci podle něho lékaři v dnešní době jsou.

Komunikace, lidský přístup, podpora

Většina pacientů, se kterými jsme mluvili, se shodla na tom, že je pro ně velmi důležitá komunikace s lékaři a obecně se všemi zdravotníky, kteří o ně v průběhu onemocnění pečují. Přestože si uvědomují, že lékaři jsou často extrémně zaneprázdnění, ocenili by, kdyby na ně měli více času. Účastníci našeho výzkumu často zdůrazňovali, jak moc by jim pomohl chápavý, osobní a „lidský“ přístup lékaře a jeho podpora. Zmiňovali, že zvlášť v případech, kdy je průběh onemocnění komplikovaný a spojený s výraznými, nepříjemnými nebo život značně omezujícími projevy, je taková podpora obzvláště cenná.

Jaroslava vysvětlovala, jak se dlouhodobější nemoc podepisuje na psychice pacienta, který ve své nejistotě hledá u lékařů oporu. 

Vysvětlování a podávání informací

Vedle poskytnutí celkové podpory by si pacienti často přáli, aby jim lékaři podrobněji vysvětlili důležitá fakta a možná rizika spojená s onemocněním borreliózou a dostatečně zodpověděli jejich dotazy. Někteří by také uvítali doporučení kvalitních a spolehlivých zdrojů dalších informací o nemoci, které by si mohli později v klidu prostudovat a dozvědět se z nich i věci, na jejichž detailní probírání není v ordinaci čas. 

Nejčastější sdělení, která by lidé s borreliózou potřebovali vysvětlit, se týkala výsledků krevních testů. Někteří si nebyli jistí, co znamená „pozitivní test na borreliózu“ a zda je, anebo není jednoznačným ukazatelem stále probíhající infekce. Často se také objevovala nejistota, co značí, jsou-li výsledky testů „hraniční“. Další pacienti si nebyli jistí, kdy má smysl testy opakovat, a v případě, že k nim lékař po skončení léčby znovu nepřikročil, měli obavu, zda nedošlo k nějakému pochybení. Ptali se v té souvislosti, jak se pozná nebo na základě čeho se bude sledovat, že je člověk z borreliózy opravdu vyléčen. 

Aleš by uvítal, kdyby od svého lékaře dostal doporučení na zdroj spolehlivých a relevantních informací. Jedna z věcí, kterým z komunikace s lékaři neporozuměl, se týkala potřeby opakování testů po léčbě. 

Opakovaly se i dotazy týkající se antibiotické léčby. Někteří by od svých lékařů rádi slyšeli, co od užívání antibiotik čekat, jaké vedlejší účinky jsou ještě v pořádku a vyplatí se je v zájmu nepřerušované léčby překonat a kdy je naopak dobře antibiotika vyměnit. Libuše a Mário, kteří měli na antibiotika alergickou reakci, upozorňovali na to, že by bylo možná dobré lidi před touto možností varovat. 

Většinu dotazů týkajících se krevních testů a užívání antibiotik jsme se snažili základně zodpovědět u  tématu Antibiotická léčba.


Důvěra pacientovi, nebagatelizování zdravotních potíží

Lidé, kteří zažili méně typický průběh onemocnění se složitější cestou k diagnóze, velmi často zdůrazňovali, že považují za naprosto klíčové, aby lékaři pacientům věřili a neměli tendenci jejich zdravotní potíže bagatelizovat nebo je automaticky dávat do souvislosti výhradně s psychikou. Někteří měli také dojem, že je lékaři v případě dlouhého hledání příčiny jejich zhoršeného zdravotního stavu měli za simulanty a hypochondry, což je zraňovalo a uráželo. 

Další nemocní by chtěli lékaře poprosit, aby se automaticky nerozzlobili, když jim pacient sdělí svou obavu, že by za jeho příznaky mohla být právě lymeská borrelióza, případně její chronické forma. Lada k tomu dodávala, že lékaři samozřejmě nemusí s pacientem souhlasit. Byla však přesvědčená, že by ho měli alespoň trpělivě vyslechnout, jeho pohled na věc zvážit a v případě, že se s ním neshodnou na dalším postupu, by mu měli naznačit, jaké jsou další možnosti a kde jinde by mohl zkusit hledat pomoc.

Petr E. popisoval, že pacientovo přesvědčení, že by jeho zdravotní problémy mohla způsobovat chronická lymeská borrelióza, budí u lékařů často nejrůznější negativní reakce.

Vzdělávání o problematice lymeské borreliózy

Většina pacientů si myslí, že je důležité, aby se lékaři neustále vzdělávali ve svém oboru, navštěvovali lékařské konference a kongresy. Ocenili by, kdyby měli i jiní lékaři mimo infektologii a imunologii větší povědomí o lymeské borrelióze a možnostech její léčby. Za zvlášť důležité to považují u praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, protože právě tito lékaři často rozhodnou o tom, zda je nemoc rozpoznána a léčba zahájena včas, kdy je naděje na plné uzdravení bez dalších komplikací největší.

Jaroslava na příkladu onemocnění své vnučky dokládá, jak zásadní je dobré povědomí praktických lékařů o borrelióze, její diagnostice a léčbě.

Odesílání ke specialistům a spolupráce mezi lékaři

Někteří lidé, kteří se léčili s borreliózou, zmiňovali, že přes veškeré (často skutečně úctyhodné) znalosti a odbornost ani lékaři nemohou vědět všechno. Mária vysvětlovala, že si velmi cení toho, když lékař dokáže občas přiznat, že si neví rady. Pacientův problém tím sice nevyřeší, ale umožní mu hledat účinnou pomoc jinde. 

Obzvlášť obtížná je pak situace praktických lékařů, kteří mají velmi široký záběr a je pro ně náročné proniknout do složitosti všech nemocí, se kterými se ve svých ordinacích setkávají. Část pacientů přímo zmínila, že se praktičtí lékaři podle nich samozřejmě nemohou zabývat každou nemocí do takových detailů jako specialisté. Přitom právě problematika lymeské borreliózy a její diagnostiky a léčby (především v případech, kdy se zdá, že první antibiotická kúra zásadněji nezabrala) je poměrně komplikovaná. I proto by si někteří nemocní přáli, aby praktičtí lékaři odesílali pacienty s podezřením na lymeskou borreliózu ke specialistům.

Zuzana by se cítila klidnější, kdyby ji praktická lékařka okamžitě poslala ke specialistovi.

Někteří by také chtěli lékaře poprosit, aby při každém odůvodněném podezření používali krevní testy ke zjištění přítomnosti protilátek a častěji využívali i zobrazovací a další vyšetření (například magnetickou rezonanci, lumbální punkci nebo RTG) pro vyloučení jiných chorob, jejichž projevy se mohou projevům borreliózy na první pohled velmi podobat.

Podle lidí, kteří se situací nemocných s lymeskou borreliózou zabývají dlouhodoběji, by bylo ideální, kdyby na složitějších případech tohoto onemocnění spolupracovali odborníci více specializací. Ideální by bylo, kdyby vznikla centra, v rámci nichž by se nemocným dostalo cílené komplexní péče, založené na součinnosti expertů různých specializací, které se zabývají různorodými projevy borreliózy.

Petr D. by velmi uvítal vznik specializovaného centra zaměřeného na komplikované případy onemocnění lymeskou borreliózou.
Jiřina popisovala, jak je pro pacienta náročné být manažerem vlastní léčby. Vysvětlovala, co podle ní v systému veřejného zdravotnictví nefunguje optimálně. Velmi by uvítala komplexní, holistický pohled na zdraví člověka.

Důraz na výzkum a nové objevy

Jak bylo na našich stránkách v různých souvislostech opakovaně zmiňováno, lymeská borrelióza je poměrně nedávno „objevenou“ nemocí a stále ohledně ní (a především jejích komplikovanějších průběhů) přetrvává řada nejasností, kterými se zabývají četné vědecké výzkumy. V letech předcházejících našim rozhovorům s lidmi, kteří mají s borreliózou osobní zkušenost, byla v souvislosti s původcem onemocnění borreliózou (bakterií Borrelia burgdorferi sensu lato) a nemocí samotnou i její léčbou učiněna řada podstatných objevů. 

Přáním některých pacientů, kteří se touto problematikou často zabývají i na odborné úrovni, je, aby zaprvé takových výzkumů probíhalo co nejvíce a byla jim věnována dostatečná pozornost i finanční podpora. A zadruhé aby se i lékaři (působící mimo specializovaná výzkumná centra) více zajímali o nové objevy a zohledňovali je v léčbě lidí s komplikovaným průběhem nemoci. 

Alena se borreliózou zabývá i ve své vědecké profesi. Počet lidí, kteří se nakazí tímto onemocněním, podle ní neustále stoupá a přibývá i pacientů s komplikovaným průběhem. Apeluje proto na vědce a lékaře, aby spolupracovali a věnovali se této problematice se zvýšenou pozorností.

Dalším požadavkem, nebo spíš přáním, je také, aby se lékaři a vědci nevyhýbali ani spolupráci s pacientskými organizacemi, které mohou do celé problematiky vnést prvek osobní zkušenosti s nemocí a pomoci tak péči o pacienty nastavit tak, aby pro ně byla dobře dostupná, využitelná a díky tomu i skutečně účinná. Někteří pacienti zmiňovali také další rezervy společenského systému, který není připraven na komplikované případy lymeské borreliózy a potíží, které po této nemoci mohou přetrvat, takže se s těmito lidmi běžně nepočítá v systému sociální pomoci (více i v kapitole Pracovní neschopnost, invalidita).

Lada, která se po opakované nákaze už léta potýká s projevy borreliózy, by si přála, aby lékaři naslouchali pacientům, i když s nimi třeba nemusí souhlasit, protože jde přece jen především o jejich zdraví. Dále by ocenila i větší finanční a sociální podporu lidí s komplikovanou formou této nemoci.

Vysvětlující poznámky k textům

(Pozn. 1) Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, poslední revize 11. 12. 2018, citováno dle: https://www.infekce.cz/DPLB18.htm (24. 6. 2021).